Oggetti Natale02

Oggetti Natale03

Oggetti Natale05

Oggetti Natale06

Oggetti Natale11

Oggetti Natale08

Oggetti Natale10

Oggetti Natale12

Oggetti Natale01

 

CREDITI

Design: Giorgio  Melesi

Foto: Michele Paindelli